Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řecko

5. 6. 2008

1. Úvodní informace

Název země:  Řecká republika (Elliniki  Dimokratia)     
Hlavní město:  Athény /Athínai/
Rozloha:  131.957  km2        
Počet obyvatel:  10.665.989
Úřední jazyk:  novořečtina
Používané jazyky:  angličtina, francouzština
Časové pásmo:  GMT + 2 h
Sousedící země:  Turecko, Makedonie, Bulharsko, Albánie
Významné ostrovy:  Kréta, Kyklady, Jónské ostrovy
Měna:  1 euro (€) = 100 centů

Telefonní předvolba: +30
Internetový kód: .gr

Řecko je hospodářsky jednou z nejchudších zemí bývalé EU15. V systému mezinárodního obchodu zůstává zapojeno zejména svými službami (turistika a námořní doprava), speciálními zemědělskými a potravinářskými produkty (bavlna, tabák a tabákové výrobky, víno, olivový olej) a nově i některými produkty průmyslové výroby.
Míra nezaměstnanosti v roce 2006 činila 8,3 %. Nezaměstnanost žen je ve srovnání s nezaměstnaností mužů tradičně více než dvojnásobná. Nejvyšší nezaměstnanost vykazuje věková skupina od 15 do 29 let.


2. Pracovní povolení

Od 1. května 2006 Řecko již neaplikuje přechodná opatření vůči občanům nových členských států Evropské unie, tzn. že k výkonu práce v Řecku není třeba vyřizovat pracovní povolení.

3. Povinná registrace (viz. povolení k pobytu)

 

4. Povolení k pobytu

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie, včetně Řecka, na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti (jedná se o všechny typy občanských průkazů vydávaných od roku 1993, tj. od vzniku České republiky). Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území. Občané zemí EU/EHP, tedy i občané ČR, kteří hledají práci, mohou na území Řecka pobývat 6 měsíců (3 měsíce a pak další 3 měsíce, pokud hledají práci)
Při pobytu nad 3 měsíce by měli občané EU požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu (tzv. „Adeia diamonis ipikoou kratous melous ton E.K.“/ „Residence permit for a national of a member state of the E.E.C.“). Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Poplatek za vydání povolení k pobytu se pohybuje okolo 0,30 EUR. Pro získání povolení k pobytu musí občan EU/EHP být v Řecku v pracovním poměru nebo vlastnit dostatečné finanční prostředky pro další pobyt v Řecku. Za těchto podmínek je povolení k pobytu platné 5 let a může být obnoveno.

Každý občan obdrží osobní registrační číslo (AFM) pro jednání s daňovými úřady a další registrační číslo pro služby sociálního zabezpečení.

Obecné administrativní náležitosti při žádosti o povolení k pobytu:
- doklad, že žadatel má placeno zdravotní pojištění
- dostatečné finanční prostředky
- 3 fotografie


5. Sociální zabezpečení

V Řecku se výplata dávek sociálního zabezpečení odvíjí od povinnosti odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění a od doby pojištění. Systém pojištění zastřešuje IKA (Idrima Kinonikon Asfaliseon). Do systému sociálního pojištění vás přihlásí zaměstnavatel, přičemž vám bude vydán průkaz/ dokument s označením DATE.

Kontaktní adresa IKA

Tmima Diethnon Scheseon
Agissilaou 48
152 31 Athény, Řecko
tel.: 0030 210-5200 555
Internet: http://www.ika.gr/

 

Nemocenské dávky:
Nárok vzniká, jestliže byl občan zdravotně pojištěn alespoň 100 dnů v roce předcházejícím nemoci. Nemocenské dávky jsou dvojího typu:
- poskytování zdravotní péče
- peněžité dávky 

Dávky v mateřství:
Jejich výplata i výše závisí na tom, zda byla žena pojištěná z titulu pracovního poměru – přímo pojištěná, anebo byla pojištěná nepřímo např. jako žena v domácnosti.
- porodné náleží každé ženě, která porodila bez ohledu na typ pojištění
- dávky v mateřství náleží ženě, která byla prokazatelně pojištěná minimálně 200 dnů v posledních 2 letech před očekávaným porodem a v tomto případě dávky pokrývají dobu 56 dnů před porodem a 63 dnů po porodu.

Invalidní důchody:
Nárok vzniká bez ohledu na dobu pojištění, ovšem výše invalidního důchodu se odvíjí od doby pojištění.

Starobní důchody:
Jejich výplata závisí na době pojištění a pracovní kategorii. Minimální hranice pro odchod do důchodu je 60 let u mužů a 55 let u žen a prokazatelných 4 500 dnů pojištění.

Dávky v nezaměstnanosti:
Podmínkou pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti je odvádění pojistného proti nezaměstnanosti. V případě, že občan žádá o dávky poprvé, prokazuje minimálně 80 dnů v každých dvou letech před podáním žádosti, přičemž poslední dva měsíce před podáním žádosti se nezapočítávají. Pokud občan žádá o dávky podruhé, prokazuje minimálně 125 dnů pojištění v posledních 14 měsících. Poslední 2 měsíce před podáním žádosti se opět nezapočítávají.
O dávky v nezaměstnanosti musí nezaměstnaný pořádat do 60 dnů od ukončení pracovního poměru.
Dávky se vyplácejí měsíčně a náležejí za 25 dnů v měsíci. Minimální výše dávek v nezaměstnanosti je 311,25 Euro měsíčně, maximální výše pak činí 329,25 Euro měsíčně.

Po ukončení pracovního poměru v Řecku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby  sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Řecku.

 

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Řecku:

 

OAED (Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou)
Ethnikis Antistaseos Str 8
17456 Alimos,
Athens
Greece

telefon:  +30 21  099 89 000

internetové stránky: http://www.oaed.gr/

 

Daň z příjmu tvoří průměrně 35%. Fyzické osoby jsou předmětem progresivní daně z příjmu od 0% do 45%.

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to například na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.
Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Řeckem platí od roku 1989 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 98/1989 Sb. zde ke stažení. Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody  použije  metoda vynětí.

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.
Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38 písm. f.


 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Vzhledem ke zrušení přechodných opatření v přístupu na trh práce je umožněna plná aplikace Nařízení Rady 1408/71, tedy i čl. 69 o převodu dávek v nezaměstnanosti. Převod dávek podpory v nezaměstnanosti je tedy v souvislosti se zrušením přechodných opatření od 1.5.2006 plně umožněn.

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Řecka, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E 303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (data budou upřesněna přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Řecku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.


7. Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti v Řecku pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Řecka. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Řecka stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.